Vodní elektrárny

Energie

Vodní elektrárny se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, což je dáno využíváním stálého koloběhu vody na Zemi. Při výrobě elektřiny neprodukují žádné emise a jsou tedy vhodným energetickým zdrojem v moderním pojetí energetiky, které se vyznačuje snahou o snížení emisí skleníkových plynů.

Více informací
Vodní elektrárny
Energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům.

Je možné je konstruovat od těch nejmenších průtočných elektráren o výkonech v řádu desítek kW až po megalomanské přehradní elektrárny s výkony v řádu tisíců MW. Vodní elektrárny disponují schopností rychlého najetí na plný výkon a mohou sloužit jako zdroje pro start ze tmy (blackoutu).

Přitékající voda předává svou kinetickou, resp. potenciální energii turbíně, která roztáčí generátor připojený ke společné hřídeli. Rotační energie se v generátoru mění na základě elektromagnetické indukce na energii elektrickou.

Rozdělení podle využití vodního toku

  • Průtočná vodní elektrárna – využívá přirozený průtok řeky, který nelze ovlivňovat. Při překročení průtoku, na který je elektrárna dimenzována, je přebytečné množství vody odvedeno bez využití.
  • Akumulační vodní elektrárna – akumulace vody a spád je zajištěn přehrazením řeky přehradní hrází. Bývají umístěny ihned pod přehradou, případně jsou s přehradou spojeny tlakovým přivaděčem. Akumulační elektrárny využívají řízeného odběru vody z akumulační nádrže podle potřeb elektrizační soustavy.
  • Přílivové vodní elektrárny – využívají kinetické energie vody při jejím pohybu při přílivu a odlivu.

Výhody řešení

  • energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům
  • provoz šetrný k životnímu prostředí
  • vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku
  • malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jejich provoz je velice levný
  • mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako vhodný zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie

Příklady realizace

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren registrovaných Energetickým regulačním úřadem v České republice v roce 2014 činil 1080 MW, z toho 328 MW připadalo na malé vodní elektrárny (do 10 MW).

Zpět na přehled projektů

Líbí se vám tento projekt?

Kontaktujte nás