Bulletin - květen 2016

1. červen 2016

Obnovitelné zdroje mají v našem portfoliu nezastupitelné místo. Hrají významnou roli v podpoře šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Úvodník

 Vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám představili nový „chytrý“ projekt fotovoltaických elektráren pro domácnosti, který posílí jejich energetickou soběstačnost. Součástí našeho řešení na klíč je vše od poradenství s výběrem vhodného řešení, vyřízení investiční dotace z programu Nová zelená úsporám, zajištění profinancování zbývajících nákladů a vlastní instalace a uvedení do provozu. Tento projekt je naším vstupním příspěvkem do konceptu „Chytré město“ a věříme, že naše účast přispěje k jeho dalšímu rozvoji. Zapojením se do konceptu se otevírá ohromný prostor pro vytvoření podmínek, které povedou ke zlepšení kvality života občanů ve městech. Jsme potěšeni, že můžeme být součástí tohoto celku, a že můžeme pomáhat hledat nové cesty a možnosti alternativních zdrojů a úspor.

Jako součást Finanční skupiny České spořitelny využíváme vzájemných synergií a díky tomu můžeme zákazníkům nabídnout zajímavá a chytrá řešení v oblasti energetických úspor. Erste Energy Services působí na energetickém trhu od roku 2012 a i přes relativně krátkou historii se společnost zařadila mezi etablované a významné dodavatele elektrické energie a plynu v České republice. Již od samého počátku se aktivně věnujeme oblasti obnovitelných zdrojů, zejména výkupu elektřiny pocházející z bioplynových stanic, solárních a větrných elektráren. Obnovitelné zdroje mají v našem portfoliu nezastupitelné místo. Hrají významnou roli v podpoře šetrného přístupu k životnímu prostředí a věříme, že do budoucnosti jejich význam vzroste i co do objemu vyrobené elektřiny.

Petr Vohralík

předseda představenstva, Erste Energy Services

 Více na: www.fotovoltaika-eres.cz

 

Praha

Nový portál zaměřený na poskytování informací o problematice a udržitelnosti městské dopravy spustilo začátkem dubna hlavní město Praha. Jeho název je Čistou stopou Prahou a pod stejným jménem bude fungovat také nízkonákladová informační kampaň. Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze 70 % pochází z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy. Přesto se hlavní město nechce pro tuto chvíli vydat, jako v jiných evropských městech, cestou zpoplatnění nebo úplného zakázání vjezdu aut do centra. Lepší cestou je motivovat obyvatele, aby jim samotným záleželo na stavu prostředí, ve kterém žijí. Poskytnout jim dostatek informací, aby se mohli sami rozhodnout, jak se chtějí pohybovat, a vytvořit prostředí, ve kterém se budou moct pohybovat bezpečně a efektivně nejen v automobilu, ale také pěšky, na kole nebo veřejnou hromadnou dopravou. Informace o ekologických a udržitelných způsobech individuální přepravy bude poskytovat především portál Čistou stopou Prahou www.cistoustopou.cz. Uživatelé zde zjistí informace o pražském ovzduší, novinkách v MHD, tipy pro pěší a cyklodopravu. Budou zde dále prezentovány pražské projekty na podporu udržitelné mobility a návštěvníci stránek budou moci sdělit svou zpětnou vazbu k jejím jednotlivým druhům. Stejnojmenná kampaň bude zaměřena kromě různých způsobů individuální dopravy také na problematiku bezbariérovosti města, městské logistiky, elektromobility a podobně. Je připravována jako nízkonákladová, v maximální možné míře využívá reklamní plochy města a moderní komunikační kanály.

Pro více informací: www.cyklomesta.cz

 

Zlín

Na přelomu roku 2016 byl zahájen provoz celkem osmi informačních tabulí ve Zlíně, které informují řidiče o dojezdových časech do různých částí města a ve vybraných případech také doporučují alternativní trasy. Tyto instalace jsou další fází dlouhodobého projektu v konceptu Smart City. K monitorování dopravy a vyhodnocení její intenzity slouží celkem 21 detektorů s technologií CROSS Bluetooth Travel Time, které jsou rozmístěny na hlavních tazích města a tam, kde to bylo možné, jsou integrované v rámci řadičů světelné signalizace. Informace z těchto detektorů jsou k dispozici občanům i návštěvníkům města již od roku 2014 na internetovém portále města www.zlin.eu, a to prostřednictvím platformy InVipo. Ta slouží jako zastřešující systém pro monitorování a řízení dopravy ve městě, a to nejen pro potřeby dopravního dispečinku, ale také například složkám integrovaného záchranného systému, vybraným odborům magistrátu města a v neposlední řadě i občanům. Nyní tedy dochází k rozšíření celého systému o další informační kanál, který přináší data řidičům přímo na silnice. 

 

S mobilem „nejen“ po památkách…..

Pro zvýšení turistické atraktivity vašeho města. Vyvinulo Studio Sinfin platformu Nigh.io. Jedná se o řešení nabízející návštěvníkům unikátní propojení obsahu mobilní aplikace s prostorem chytrého města nebo budovy. Provozovateli nabízí jednoduchou správu obsahu pomocí intuitivní webové administrace. Aplikace slouží jako průvodce po regionu, městě, obci nebo jen po místním muzeu či galerii. Pomocí vhodně rozmístěných vysílačů – iBeaconů – těsně propojuje obsah s prostorem. Sama nabízí uživateli informace vztahující se k místu, v jehož blízkosti se uživatel nachází a umožňuje také provedení malých transakcí závislých na lokalitě jako je nákup vstupenky, zaplacení parkování, vyzvednutí pořadí u lékaře atp. Obsah aplikace zahrnuje rozličné body zájmu od historických památek, přes muzea, galerie, rozhledny, parky, nebo celé poznávací trasy a stezky, ale také třeba jen sochy nebo kašny. Lákavá je také možnost zahrnutí lokálních obchodníků a řemeslníků, kteří mohou mít v aplikaci svou interaktivní prezentaci. Velkou přidanou hodnotou je sledování návštěvnosti a její zobrazení v analytických nástrojích. Lze dlouhodobě sledovat, co návštěvníky zajímá, co si čtou, po jakých trasách se pohybují a kde tráví hodně času. Lidský faktor pak zastoupí návštěvní kniha, ta dává zpětnou vazbu o spokojenosti či výhradách návštěvníků. Aplikace postavená na platformě Nigh návštěvníkovi velmi jednoduše a přehledně ukáže informace v kontextu jeho polohy a dovolí mu využít lokální služby přímo na jeho telefonu.

 

Říčany

„Řídím Říčany“ – takto se jmenuje projekt, kterým se již od května loňského roku snaží město Říčany zapojit občany do rozhodování o městských aktivitách prostřednictvím hlasovací aplikace. Tu vymyslel matematik a sociální inovátor Karel Janeček a funguje na tzv. efektu více hlasů, kdy mají hlasující možnost zvolit jak hlasy pozitivní, tak negativní a tím lépe vyjádří své preference a zvyšuje se tím i šance na spokojenější výsledek. Město má za sebou už 8 voleb a letos chce pokračovat v dalších. Lidé mohou hlasovat buď v tzv. soft volbě, která je otevřená pro každého. Druhým typem bylo zásadnější hlasování, které je pouze pro registrované občany města Říčany starších 15 let a s trvalým pobytem v Říčanech (registrace probíhala na kontaktních místech prostřednictvím registračního formuláře po předložení občanského průkazu). Lidé rozhodli během roku například o kapele, která hrála na koncertu pro školáky 1. září nebo o tématu filmového festivalu. Dále pak vybrali dva projekty, na které město dalo celkem 5 milionů korun, z nabídky 10 investic. Hlasovalo se také o největších problémech města, kde jednoznačně občany nejvíce trápí kamionová doprava ve městě a také o činnostech, které by mělo město regulovat pomocí vyhlášek. Zatím v poslední volbě občané rozhodovali o využití nádražní budovy. V červnu plánují v Říčanech další hlasování, kde lidé vyberou nejvhodnější lokality pro sportování a typ sportoviště. V Říčanech tento projekt začal jako první v republice. V plánu mají rozjet tzv. participativní rozpočtování, kde jsou již sami občané aktivními tvůrci projektů, a město poskytne na tyto projekty určitou finanční částku. Participativní rozpočtování běží od května i v říčanských základních školách, kde si vymýšlí různé projekty sami žáci.

 

Zpět na přehled novinek

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás