Bulletin - prosinec 2015

1. prosinec 2015

Naše společnost prochází neustálým rozvojem, žijeme v době, v níž hraje velkou roli komunikace, díky níž intenzivně vnímáme všechny stránky našeho života. Je zřejmé, že získávání zkušeností, znalostí, informací, případně dat a zejména jejich využívání hraje a bude hrát čím dál větší úlohu v rozhodovacích procesech. Samotné rozhodnutí bez správného vysvětlení a odůvodnění, byť se jeví jako správné, nemusí vždy dopadnout tak, jak bylo zamýšleno.

Nebojíme se nových řešení - od využívání foto-voltaických panelů nebo kogeneračních jednotek při výrobě tepla nebo elektřiny, zavádění LED svítidel atd.

Bruntál

Společnost TS Bruntál s.r.o. zavedla systém vážení a identifikace odpadů, díky kterému se za posledních pět let podařilo plošně zvýšit separaci odpadu ve svozové oblasti o 50 %, dále pak došlo ke snížení nákladů na likvidaci 1 tuny odpadů o cca 10 %. Na odpadní nádoby pro jednotlivé komodity sběru byly umístěny identifikační kódy – neaktivní plastové čipy. Díky čipu lze získat informace o komoditě a váze odpadu, dále identifikovat pořadové číslo čipu a tím i poplatníka. Data o sběru jsou ukládány do databáze a shromážděná data pak poskytnou informace o množství a obsahu jednotlivých nádob. Přehled o svozu odpadů má mnohé výhody, nejen pro obce, ale i pro občana.

Zákazník, tedy občan, má možnost získat přehled o skutečném množství vygenerovaného odpadu a dosáhnout tak zpoplatnění dle skutečnosti. Obci naopak přinese přehled o chování občanů, informaci o frekvenci svozu a následnou optimalizaci umístění nádob. V neposlední řadě stejně tak, jako zákazníkovi, je i obci fakturováno dle skutečných výsypů. Realizace projektu přinesla společnosti TS Bruntál následující benefity: rychlá návratnost investice, konkurenční výhoda, automatická inventura po každém svozu, kontrola vážení skládkovou společností a poskytnutí dat pro obec, která jsou použitelná pro výkonové zpoplatnění a motivační systémy. Pro obce bylo hlavními benefitem snížení nákladů na likvidaci odpadů, dále pak podrobný přehled o výsypech nádob a chování občanů umožňující optimalizaci frekvencí svozu a umístění nádob. Zkušenost společnosti TS Bruntál ukazuje, že implementace chytrých projektů pro vážení a identifikaci nádob s odpady má smysl.

Praha 3

Lepší, komfortnější, bezpečnější a informovanější život na Žižkově, Jarově a na Vinohradech. To vše lze shrnout souslovím “chytré město”, neboli Smart City. Rada městské části Prahy 3 schválila usnesení, kterým se zavazuje aktivně realizovat koncept Smart City. Smart City je koncept inovativních a moderních měst, která aplikují chytrá technologická řešení na všechny oblasti života. Patří sem například doprava, komunikace občanů s úřady, životní prostředí, správa budov, veřejné služby, územní plánování nebo bezpečnost. Cílem je maximálně zpříjemnit život obyvatelům a zároveň ušetřit čas i peníze. Navíc každá část města, ať už se jedná o hustou zástavbu, park, dopravní tepnu, náměstí či rozlehlou část nákladového nádraží, může využít různé části konceptu postupně. Chytrá řešení je poté propojí jako skládačku lego. Praha 3 se rozhodla pro tento krok do budoucnosti v reakci na globální výzvy, bezpečnost a rostoucí trend přelidněných měst, zatížení dopravy a s tím související zhoršování životního prostředí ve městech. Rozvoj technologií a jejich každodenní používání občany pak propojení jednotlivých řešení bude významně usnadňovat. “Museli jsme reagovat na nové potřeby obyvatel a začít posunovat Prahu blíž k moderním světovým metropolím jako je Amsterdam, Barcelona, Denver, Melbourne, Manchester nebo Stockholm,” říká místostarosta Alexander Bellu, který se o Smart Cities zajímá. “Přistoupili jsme tedy ke komplexnímu, udržitelnému a dlouhodobému řešení, které naší městské části zároveň do budoucna může ušetřit i peníze,” dodává Bellu s tím, že Praha 3 bude jedním z prvních měst v celé ČR, které se odvážilo k takovému průkopnickému projektu.
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz.

Písek

Přes dvě stovky úspěšných realizací po celém světě v oblasti Smart City má za sebou společnost Schneider Electric. Nyní na tomto poli zahajuje spolupráci i s Pískem. Ten se má stát prvním inteligentním městem v Česku, které využívá smarttechnologie komplexním a systémovým způsobem. „Z aktuálně řešených projektů chci zmínit rekonstrukci parkoviště, které bude vybaveno systémem pro navádění automobilové dopravy na vyhrazená volná parkovací místa. Ve městě budou brzy dobíjecí stanice od Schneider Electric pro elektromobily a hybridní vozidla,“ říká Josef Knot, místostarosta Písku, a dodává: „Dále chystáme rekonstrukci veřejného osvětlení a jeho převod na systém Smart. Jednáme rovněž o možnostech využití senzorické sítě na celém území města, jejímž smyslem bude analýza a vyhodnocení získaných dat o dopravě a životním prostředí.“ Na projektu Smart City Písek se podílí rovněž Technologické centrum Písek. O pozitivním dopadu technologických řešení na obyvatele města je přesvědčen Radovan Polanský, výkonný ředitel centra. „Smart technologie nám poskytnou data o reálném zatížení komunikací, což je velmi přínosné při plánování investic do oprav a údržby. Nebo lze sledovat využitelnost městské dopravy, která město Písek stojí necelých deset milionů korun ročně. Informace o parkovacích místech spolu s informacemi o intenzitě dopravy mohou být využity nejen k navádění řidičů k volnému stání, ale také k efektivnímu rozhodnutí, kde budovat nová parkovací místa a kolik.

To vše bude mít pozitivní dopady na životní prostředí i kvalitu ovzduší ve městě.“ Do projektu Smart City Písek se zapojila také akademická obec, spolupracuje na něm například ČVUT Praha, Fakulta dopravní. Smart City je pro fakultu jedinečný přínos. „Písek se stane pilotním městem v České republice, kde bude možné prakticky předvádět jednotlivé projekty v reálném prostředí. Použitá řešení mohou být velmi inspirativní i pro další města, která o aplikaci konceptu teprve uvažují,“ řekl děkan fakulty, Miroslav Svítek. „Náš tým se dlouhodobě zaměřuje na návrh architektury Smart City tak, aby byly co nejlépe řešeny konkrétní problémy daného města. Součástí tohoto přístupu je i hodnocení dílčích projektů v rámci celého životního cyklu použitých technických řešení,“ dodává prof. Svítek. Zastupitelstvo města Písku v červenci schválilo obsáhlý dokument s názvem „Modrožlutá kniha“, což je publikace, ve které je zpracována koncepce projektu Smart City. Obsah je v souladu se strategií rozvoje města do roku 2025.
Zdroj: http://www.denik.obce.cz.

Žďár

Hromadná doprava ve Žďáře zažívá revoluci. Novinkou jsou QR kódy na zastávkách, které cestujícím s chytrými telefony zjednoduší cestování. Aplikace „Kdy přijede“ ukazuje v telefonu aktuální zbývající čas do příjezdu nejbližších spojů v konkrétní zastávce. Cestující MHD ve Žďáře už nemusí studovat jízdní řády. Aplikace v chytrých telefonech jim řekne, za jak dlouho k místu, kde stojí, přijede autobus. „Cestující se po zadání názvu zastávky nebo výběru místa na mapě dozví, za jak dlouho která linka pojede. Autobusy jsou vybavené zařízením pro sledování polohy, systém data zpracuje a ukáže se aktuální čas odjezdu,“ představil novinku vedoucí autobusové dopravy firmy Zdar Lukáš Německý.

Nově funguje také digitální informační tabule ve vstupním vestibulu polikliniky, kde lidé přehledně najdou spoje z nejbližší zastávky ve Studentské ulici. Kvůli zatraktivnění MHD vznikla na radnici pracovní skupina složená z představitelů samosprávy, úředníků, zástupců dopravce a dopravních expertů. „Pracujeme s poznámkami od občanů, kteří stále mohou posílat své připomínky,“ podotkl starosta Zdeněk Navrátil. Až do konce října potrvá dotazníkový průzkum. „Díky informacím, které získáme, bude možné lépe popsat dopravní proudy ve Žďáře a podle toho nastavit systém linek MHD,“ vysvětluje Navrátil.
Zdroj: http://www.idnes.cz.

Zpět na přehled novinek

Chcete i z vaší obce mít Chytré město?

Kontaktujte nás